CAMERA OBSCURA

Princip/Principle
Camera obscura (temná komora), dírková komora (pinhole camera), je jednoduché optické zobrazovací zařízení ve tvaru uzavřené skříňky či prostoru. V jeho jedné stěně je malý otvor, který na protilehlé stěně vytváří obraz vnějšího prostoru na základě přímočarého šíření světla. Princip camery obscury znali v Číně už v 5. století před Kristem. O principu camery obscury psal i Leonardo da Vinci. První fotografii camerou obscurou pořídil skotský vědec sir David Brewster již v roce 1850. Ve fotografii se camera obscura více prosadila až koncem 19. století. Později upadla v zapomnění. Až koncem 20. století ji několik umělců začalo využívat k experimentům, a vzbudili tak znovu zájem o tento jednoduchý fotografický nástroj.
//
Camera obscura (darkroom), pinhole camera, is a simple optical imaging device in the shape of a closed box or space. In one of it's sides there is a small hole, which on the opposite side produces an image of the outside on the basis of the rectilinear propagation of light. The principle of the camera obscura was known in China in the 5th century BC. Leonardo da Vinci wrote about the camera obscura principle as well. Scottish scientist Sir David Brewster took the first photograph by the camera obscura in 1850. Pinhole camera had not been spread widely into photography as late as in the 19th century. Later on the pinhole camera fell into oblivion. It wasn't until the late 20th century when several artists began to use it for experiments, and once again they rose the interest in this simple photographic tool.

Zařízení/Equipment
Moje camery obscury jsou originální dřevěné bedýnky. Dírky jsou zhotoveny z tenkého plechu – plechovky od piva. Záznamovým médiem je černobílý fotografický (bromostříbrný) papír nejčastěji formátu 50 x 60 cm. Obraz vzniká bez použití jakéhokoliv objektivu.
//
My cameras are made of original wooden made boxes. Holes are made of thin tin sheet - beer can. Black and white photo (silver bromide) paper is a recording medium of format mostly 50 × 60 cm. The image is taken without using any lens.


format 90 × 108 cm, f - 45


format 50 × 60 cm, f - 27 cm


format 50 × 60 cm, f - 30 cm


format 50 × 60 cm, f - 50 cm


format 12 × 30 cm, f - 12 cm


format 9 × 12 cm, f - 6 cm


format 13 × 18 cm, f - 10 cm


Poces/Process
Celý proces je založen na ruční práci s využitím klasických chemických postupů (vývojka, ustalovač). Výsledný obraz bývá někdy chemicky tónován i ručně kolorován. Stále častěji se přímý záznam z camery obscury stává unikátním obrazem.
//
The whole process is based on manual work using conventional chemical processes (developer, fixer). The final image can be chemically toned or even hand-colored. Directly taken picture from the camera obscura becomes more often a unique image.

Proč/Why
Jsem fascinován tím, jak jednoduchou věcí lze zobrazovat okolní svět. Camera obscura je jedinečná, každý autor si může vytvořit tu svou podle svých představ. Obrazy z ní vzešlé nejsou jednoznačné a opakovatelné. Mají svoji specifickou atmosféru a při vyvolávání se objeví i něco překvapivého. Na záběr je pouze jeden pokus a potom je potřeba někde, po tmě komoru znovu nabít čerstvým fotografickým materiálem. Je to snad pracné, zdánlivě složité, ale osvobozující.
//
I am fascinated by how the outside world can be displayed by a simple device. Camera obscura is unique, each author can create one according his imagination. Images taken by it are not unambiguous nor repeatable. The pictures have their own unique atmosphere and one can find something surprising while being developed. There is only one attempt for one shot and then, it is necessary to reload the camera in the dark chamber with new photographic material. Is it tedious, seemingly complicated, but liberating.

Více/More
www.pinhole.cz
www.pinholeday.org